Translate

niedziela, 28 października 2012

WIADOMOŚĆ DLA ESPERANTYSTÓW,SYMPATYKÓ I NIEESPERANTYSTÓW

PRZEDRUK
                        EUROPA-DEMOKRACIO-ESPERANTO  EDE

EDE-PL - Polskie Stowarzyszenie Europa Demokracja Esperanto

 

17 października br. w Senacie RP o godz 11.30 odbyło się inauguracyjne zebranie Senacko-Poselskiego Zespołu Wspierania Esperanta.

Uczestniczyło w nim 9 Senatorów (Wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński; Senatorowie: Mieczysław Augustyn; Włodzimierz Cimoszewicz; Andrzej Grzyb;  Jan Maria Jackowski; Stanisław Jurcewicz; Kazimierz Kleina; Edmund Wittbrodt i Roman Zaborowski) oraz 3 Posłów (Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka; Posłowie: Lidia Krajeńska i Tadeusz Iwiński). Dodatkowo jeszcze kilku posłów zadeklarowało swój udział w Zespole, jednak ze względu na zmianę terminu Plenarnego Posiedzenia Sejmu nie mogła w zebraniu inauguracyjnym uczestniczyć.
Wszyscy obecni wypełnili oficjalne deklaracje przystąpienia do tegoż zespołu.
Prowadzący zebranie Senator prof. dr hab. Edmund Wittbrodt zapowiedział zorganizowanie w najbliższym czasie zebrania roboczego celem ukonstytuowania się Władz Zespołu oraz opracowania planu działania.
O godz. 14.00 oficjalnego otwarcia wystawy „125 lat języka esperanto dokonali: Wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński; Wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk-Pozdziej; Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka i Senator prof. Edmund Wittbrodt.
W otwarciu wystawy uczestniczyła też wiceambasador japońskiej Ambasady
w Polsce.

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Europa-Demokracja-Esperanto jako organizatora wystawy i konferencji przybyłych gości powitał Prezes Stowarzyszenia Jerzy Antoni Walaszek.
Wnikliwej prezentacji wystawy dokonał Edward Kozyra.
Przed rozpoczęciem konferencji goście zaproszeni zostali na okolicznościowy poczęstunek.
O godz. 15.00 Wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński dokonał otwarcia konferencji na temat: „125 lat języka esperanto”, po czym Małgorzata Komarnicka zapoznała zebranych z programem konferencji, a w imieniu nieobecnego dyplomaty irlandzkiego Seána Ó Riaina Alina Mozer odczytała jego wystąpienie jakie zamierzał wygłosić na konferencji.
Następnie w języku esperanto referat na temat: „125 lat językowej sprawiedliwości” wygłosił Etsuo Miyoshi, którego na żywo tłumaczył Mateusz Kulka.
Następny referat na temat” „Esperanto szansą rzeczywistego zintegrowania Europy” wygłosił Kazimierz Krzyżak a po nim kolejny referat na temat: „Który język dla przyszłej Europy, świata?” wygłosił prof. dr hab. Witold Stępniewski.
W dyskusji między innymi głos zabierali poseł prof. Tadeusz Iwiński , wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk-Pozdziej, wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka, Barbara Kulpińska, Stanisław Rynduch, Andrzej Grzębowski, Andrzej Moroz, Roman Dobrzyński, który powiedział, że jeszcze w historii esperanta nie zdarzyło się aby w Senacie RP zorganizowano wystawę i konferencję na temat języka esperanto.

Podsumowania i zakończenia konferencji dokonał Senator prof. Edmund Wittbrodt, podkreślając, że ta konferencja zapoczątkuje aktywniejsze zaangażowanie Senatu RP w upowszechnianie esperanta w Polsce.
Po konferencji Etsuo Miyoshi zaprosił wszystkich senatorów i posłów obecnych na zebraniu założycielskim Senacko-Poselskiego Zespołu Wspierania Esperanta a także kilku esperantystów na kolację do Sejmowej Restauracji „Hawełka”.
Podczas kolacji okolicznościowe toasty wznosili: Senator Edmund Wittbrodt,  Etsuo Miyoshi, Kazimierz Krzyżak i Andrzej Moroz.
Już tego samego dnia na stronie internetowej Senatu opublikowana została obszerna informacja o wystawie i konferencji i jak oświadczył profesor Edmund Wittbrodt od tego dnia esperanto już na stałe istnieć będzie w Senacie RP. Założona zostanie specjalna skrzynka do stałych kontaktów
z esperantystami, celem upowszechniania idei i języka esperanto w Polsce

i świecie.

Szczegółową relację z tych wydarzeń a także wywiad z Etsuo Miyoshi przeprowadziła Regionalna Telewizja TV Malbork.

Wszystkie koszty związane z organizacją wystawy i konferencji poniósł wybitny propagator języka esperanto w świecie Japończyk – Etsuo Miyoshi za co wyrażamy mu ogromne uznanie i szczere uczucia wdzięczności.

Doceniając to ogromne zaangażowanie Etsuo Miyoshi w upowszechnianiu kultury polskiej w świecie w przeddzień senackich uroczystości W siedzibie Warszawskiego Oddziału Polskiego Związku Esperantystów przy ul. Andersa odbyła się mała uroczystość przy torcie udekorowanym insygniami polskiego EDE i przy miodzie pitnym z malborskiej „Zielonej Pasieki” z esperanckimi etykietami. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Europa-Demokracja-Esperanto Jerzy Antoni Walaszek wręczył Etsuo Miyoshi piękny dyplom Honorowego Członka Polskiego Stowarzyszenia EDE.

Niewątpliwy sukces zorganizowania w Senacie RP wystawy i konferencji poświęconej 125 rocznicy języka esperanto zawdzięczamy już od kilku lat kontynuowanymi bardzo dobrymi kontaktami między innymi z panem Senatorem Edmundem Wittbrodtem, zapoczątkowanymi jeszcze przez Grupę Inicjatywną Esperanto dla UE i obecnie kontynuowanymi przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Europa-Demokracja-Esperanto. Za to wyrażamy Panu Senatorowi Edmundowi Wittbrodtowi ogromną wdzięczność i wielkie uznanie.  

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz